I´m Lyanna of Beaverdale

Spitzname: Lychen, LyLy

DOB: 19.06.2018

black-white / Kurzhaar

ly201909x

ly201909

ly-agi-01

ly-agi-02

ly-agi-03

ly-agi-04

ly001

ly002

ly003

ly01

ly02