I´m Lyanna of Beaverdale

Spitzname: Lychen, LyLy

DOB: 19.06.2018

black-white / Kurzhaar

ly001

ly002

ly003

ly01

ly02